top of page

Hur kan idrottsföreningar främja integration? 

Idrott och föreningsliv vara en väg in i samhället. Samtidigt som idrott medverkar till fysisk hälsa öppnar den också vägen för sociala kontakter, vilket är centralt för att kunna känna sig delaktig i en ny kultur.

Möten mellan människor

Möten är ingången till gemenskap, där människor utbyter tankar och idéer. Ibland uppstår vad som brukar benämnas ”kulturkrockar”, något som beror på missförstånd eller ovilja att förstå sina medmänniskors olika bakgrund.  Att sätta individen i centrum är en metod som idrottsföreningar och andra organisationer redan har stor erfarenhet av, där tolerans och öppenhet är en nyckel till kommunikation.

Hur ser vi på kroppen?

Alla samhällen präglas av föreställningar om kroppen, där det i varje samhälle finns regler kring vad som är rent och orent och vilka ideal man bör sträva efter. Diskussioner kring kroppen och dess rörelsefrihet måste förstås mot bakgrund, social tillhörighet och omgivande samhälles värderingar, något som är i ständig förändring.

Hur kan vi förstå varandra?

Språksvårigheter begränsar, men omöjliggör inte kommunikation som också bygger på minspel och kroppsspråk. Inom sporten är det i mötet mellan migranter och andra medborgare som språket långsiktigt kan berikas samtidigt som kommunikationen i sig är ett sätt att skapa ökad förståelse för varandras verklighetsupplevelser med sporten som grund.

Manligt och kvinnligt

För att se bortom biologi och se på kön som en social konstruktion talar man om genus, där kön skapas i samverkan med det omgivande samhällets normer. Bilden av kvinnan och mannen varierar i olika delar av världen. Inom idrotten utövar kvinnor idag allt mer sporter som traditionellt varit förbehållet män, och etablerade könsroller bryts.

Vi och vår föreställda gemenskap

Idag kan man se människan som både global och lokal. Men även om människan kan ses som ”glokal" ritas vår karta idag fortfarande av gränser. Detta är statliga och nationella gränser där det finns föreställningar om ett folk som kan förstås i dess gemensamma historia, religion, tradition och så vidare. Något som vi brukar beteckna som kultur. Men, dessa gränser innebär inte att det inte finns individuella skillnader hos alla de personer som till exempel har ett svenskt pass.

bottom of page