top of page
varför?

IDROTTENS KRAFT

Hur kan idrottsföreningar främja integration?

Idrott och föreningsliv vara en väg in i samhället. Samtidigt som idrott medverkar till fysisk hälsa öppnar den också vägen för sociala kontakter, vilket är centralt för att kunna känna sig delaktig i en ny kultur.

 

Integration är ett begrepp som blivit allt vanligare under senare decennier. Dess innebörd tvistar de lärde om, men de flesta verkar vara överens om att det handlar om någon form av utbyte mellan olika individer eller grupper. När integration nämns brukar ofta människors grundläggande behov hamna i fokus, såsom bostad, arbete, språk och utbildning. Ur det perspektivet handlar integration om skapa vägar in i samhället med primärt sikte på självförsörjning.  Det är primära mål som förväntas leda till ett mer kvalitativt utbyte mellan olika befolkningsgrupper. Detta kvalitativa utbyte, ibland benämnt sekundär integration som förstärker karriär inom bostads- och arbetsmarknaden handlar också om tillfredsställelse och känslan att ingå i ett sammanhang. Historiskt har andra begrepp som solidaritet, anpassning och sammanhållning använts för att beskriva samma saker. Nämligen hur vi kan leva tillsammans, och hur vi kan ge varandra utrymme utan att någon ska tvingas ge upp sin identitet, språk, religion eller traditioner. Det är integrationspolitiska målsättningar som grundlades redan genom 1975 års invandrarpolitik och de nya honnörsorden ”jämlikhet, valfrihet och samverkan”.

 

Det är i denna anda som idrott och föreningsliv kan bli en väg in i samhället för nyanlända migranter. Idrottens främsta uppgift är inte att snitsla en bana till arbete och bostad för nyanlända. Men idrotten har andra och minst lika viktiga uppgifter. Förutom att medverka till fysisk hälsa kan idrott öppna vägen för kontakter mellan sportintresserade och med hjälp av meningsfulla aktiviteter skapa en känsla av sammanhang. Sportaktiviteter i sig kan medverka till ett ökat psykiskt välbefinnande vilket utgör ett viktigt bidrag till social integration. Hälsa och sociala kontakter är centrala delar för att kunna bli delaktig i samhället och kunna kommunicera på landets språk, vilket långsiktigt kan öka möjligheterna att tillgodogöra sig utbildning och etablera sig på bostads- och arbetsmarknaden som är en del av integrations primära mål. Idrotten har därmed en viktig roll att fylla för såväl svenskar som migranter i den process som innebär ett ömsesidigt utbyte på lika villkor, och som långsiktigt innebär deltagande i samhällets olika delar.

 

 

Läs mer:

Digitalt

Litteratur

  • Journal of Ethnic and Migration Studies, Volume 36, Issue 2, 2010: “Linking Integration and Residential Segregation” Theory and Society, 20:4, 162- 171 (online)   

  • Popoola Margareta: ”Integration, en samtidsspegling”. FoU rapport: Svenska kommunförbundet nr 8:2002 (kan läggas in som Pdf fil) 

bottom of page