top of page

SÄTT SMARTA MÅL

Formulera vad ni vill göra!  Om era insatsers syfte och utformning.

Ett sätt att precisera vad ni vill göra, är att formulera vad ni vill uppnå med projektet och hur detta ska uppnås. Dessa formuleringar kan tillsammans fungera som en sorts kompass för det fortsatta arbetet. De ska visa vart ni är på väg – och hur långt ni har kommit.

Några råd på vägen.

Var tydliga och konkreta! Otydliga eller vaga mål skapar lätt osäkerhet eller missförstånd. Dessutom blir det svårt att bedöma i vilken utsträckning projektet når sina mål. Vår rekommendation är därför att ni formulerar era mål utifrån den så kallade SMART-modellen, det vill säga att ni följer följande fem principer för hur mål ska vara konstruerade.

 

Specifika
Vaga och alltför breda mål får ofta karaktären av visioner – de kan vara önskvärda men samtidigt ouppnåbara. Sätt därför mål som är konkreta, snäva och specifika.

 

Mätbara

Mål kan endast utvärderas om de är möjliga att mäta. Samtidigt som ni fastställer era mål, bör ni därför även notera hur de ska bedömas.

 

Accepterade

För en diskussion i klubben om projektets syfte och mål. Förankra era idéer och försök att enas kring en gemensam målbild.

 

Realistiska

Det är lätt att hoppa höjd om ribban ligger på marken – men inte särskilt meningsfullt. På motsvarande sätt är det knappast inspirerande att sätta ribban så högt att ingen någonsin kan hoppa över. Försök att finna den rätta balansen. Sätt mål som är utmanande men samtidigt rimliga.

 

Tidsbundna

Det är bra att sätta ett datum för när projektet startar – och när det slutar. På så sätt blir det möjligt att avgöra när projektets mål ska vara uppfyllda. Utan tidsbegränsningar blir det lätt att skjuta saker på framtiden. I förlängningen riskerar hela projektet att rinna ut i sanden. Bestäm därför när projektet ska vara klart.

 

Slutligen är vår rekommendation att undvika allt för höga mål ifråga om just nyrekrytering av medlemmar eller förbättrade idrottsliga resultat i klubben. Fokusera istället på att ha roligt – och se det meningsfulla i vad ser sker här och nu.

bottom of page